POVINNOSTI PODNIKATELŮ

Jaká práva a povinnosti vznikají podnikatelům se zavedením elektronické evidence tržeb?
Povinnosti podnikatelů:
• opatřit si takový pokladní systém (evidenční pokladnu), který umožní propojení s Finanční správou
• zajistit evidenční pokladně připojení k internetu pro správnou funkčnost evidenčního systému
• tisknout a vydávat účtenky se zákonem přesně stanovenými údaji, včetně unikátního kódu

Více informací na stránkách: Pokladny on-line

POKLADNÍ EVIDENČNÍ SYSTÉM

Jaký pokladní evidenční systém splňuje podmínky připravovaného zákona o elektronické evidenci tržeb?
• co musí evidenční pokladna splňovat a umět
• na jakém principu bude fungovat propojení s Finanční správou
• jak se na elektronickou evidenci tržeb připravit
• VHODNÝ SYSTÉM: ProfiRest.cz

Elektronická Evidence Tržeb

Informace pro poplatníky a zákazníky o elektronické evidenci tržeb.
Elektronická evidence tržeb se dotkne drtivé většiny podnikatelů a souvisí s ní i zavedení vhodných evidenčních pokladen tak, aby celý evidenční systém fungoval.
Evidenční systém by měl fungovat od 1.1.2016, nejpozději však od dubna roku 2016. Stručný popis celého fungování elektronické evidence tržeb najdete na tomto webu.

Evidence tržeb

Evidence tržeb

K čemu slouží?

Pan Ing. Andrej Babiš uvedl, že elektronická evidence tržeb má sloužit ministerstvu financí k odhalení zatajení nebo nepřiznání daně. Tento návrh zákona by měl pomoct srovnat podmínky pro podnikání všem podnikatelům. S tímto návrhem ovšem nepřicházejí komplikace pouze do sfér podnikatelů v pohostinství, ale i např. k řidičům autobusových linek, stánkařům a trhovcům apod.
Ministerstvo financí chce mít absolutní přehled nad veškerými tržbami v různých sférách a nad jejich daněním, který teď bohužel nemá. Ovšem, návrh připravovaný v roce 2015 je odlišný od toho, který byl projednáván v souvislosti s registračními pokladnami v roce 2006. V tomto případě se jedná o tzv. elektronickou evidenci tržeb, tedy o on-line evidenci tržeb pomocí pokladních systémů, které tuto on-line komunikaci se správcem daní umožňují. NEJEDNÁ se o registrační poklady, o kterých se hovořilo v roce 2006.

Co to je?

Po pročtení zákona o evidenci tržeb je výčet toho, co se evidencí tržby rozumí, příliš rozsáhlý a plný výjimek.
Zestručníme-li tedy celý odstavec, evidovanou tržbou se rozumí platba poplatníkovi nejen v hotovosti, ale i bezhotovostní platba, platba poukázkou či šekem atp., která je evidována na Finanční správě ČR a potvrzena zpětným odesláním unikátního kódu. U poplatníka daně z příjmů fyzických osob se evidovanou tržbou rozumí pouze platba, která je příjmem ze samotné činnosti až na výjimky ze zákona a rovněž je evidována na Finanční správě. U poplatníka daně z příjmů právnických osob je evidovanou tržbou platba, která je příjmem evidována na Finanční správě, také až na výjimky, kterých opravdu není málo.

Aktuální znění zákona o elektronické evidenci tržeb

Požadavky podle zákona o evidenci tržeb

Požadavky podle zákona o evidenci tržeb

Požadavky zákona?

Požadavky podle zákona o elektronické evidenci tržeb a povinnosti pouze podnikatelům, ale jistá povinnost vzniká i veřejnosti, obecně tedy zákazníkům restaurací, hospod, barů atp. Podnikatel nejen že musí evidovat tržbu, ale svému zákazníkovi musí vydat účtenku, díky které se zákazník přesvědčí o tom, že jeho platba byla řádně zaevidována do systému správce daně. Podle zákona o evidenci tržeb má zákazník právo doklad o platbě převzít a uschovat.
Pan Ing. Babiš uvedl, že pokud systém, který připravuje, bude fungovat, je možné, že stát zavede tzv. účtenkovou loterii, za státní peníze (zřejmě za uspořené peníze z omezení daňových úniků) může zrovna vaše uschovaná účtenka (tedy jedinečné číslo účtenky) vyhrát a vy se tak snadno můžete stát například majitelem nového auta. Celý tento systém jen kvůli tomu, aby podnikatelé vše řádně evidovali a aby byli zákazníci navnazeni si vše řádně kontrolovat a zakládat, protože díky tomu mohou něco vyhrát.
Co všechno konkrétně se tedy musí?

Povinnosti poplatníka

Povinnosti poplatníka

Povinnosti poplatníka

Povinnosti poplatníka – ze zákona má poplatník několik povinností, které jsou přesněji definovány přímo v zákoně o evidenci tržeb.
Které povinnosti musí poplatník dodržovat:

  • Autentizační údaje (zažádat si o autentizační údaje u správce daně, který je pak následně přidělí, ochrana autent. údajů)
  • Oznamovací povinnosti
    • Nahlásit případné změny údajů poplatníka uvedených mezi údaji při autentizaci.
    • Uvádět DIČ při styku se správcem daně při evidenci
  • Evidenční povinnosti (odesílat údaje o tržbách, správcem daně nastavený rozsah těchto údajů, údaje, které musí mít uvedeny na účtence atd.)

Více na stránkách: Zákon o elektronické evidenci tržeb

Povinnosti a práva zákazníka

Povinnosti a práva zákazníka

Povinnosti a práva zákazníka

Povinnosti a práva zákazníka – zákazník má oproti poplatníkovi daleko méně povinností, avšak ministerstvo financí počítá s jejich dodržováním. Do budoucna je ochotno zákazníky k tomu, aby tato svá práva a povinnosti dodržovali, dovést například tzv. „účtenkovou loterií“. Žádné sankce a kontroly však zákazníkům v tomto směru nehrozí.

  • !!!ZMĚNA!!! Právo převzít a uschovat si účtenku (Už neplatí -> Povinnost převzít účtenku)
  • Ověření účtenky (správce daně umožní každému ověřit si, zda je zrovna jeho účtenka evidována mezi tržbami a řádně odeslána správci daně nebo vydavatel tržby evidoval účtenku alespoň ve zjednodušeném režimu)

Více na stránkách: Zákon o elektronické evidenci tržeb

Kdo musí a kdo nemusí používat evidenční pokladny?

Kdo musí a kdo nemusí používat evidenční pokladny?

Koho se elektronická (on-line) evidence tržeb týká?

Pan Ing. Andrej Babiš se na konferenci Hospodářské komory o navrhovaném zákonu o elektronické evidenci tržeb rozpovídal na téma, které zajímá určitě všechny malé a střední podnikatele. Kdo musí a kdo nemusí používat evidenční pokladny? Koho postihne tato elektronická evidence tržeb nejvíce?

Elektronická evidence tržeb se v praxi dotkne podniků zabývajících se pohostinstvím, hotelů, podniků se stravovacími službami, maloobchodů, trhovců a stánkařů, jistou měrou i dopravců apod. Povinností těchto podnikatelů je zajistit si a sehnat takový pokladní systém (software), který spolehlivě zajistí komunikaci mezi systém a správcem daně. Vyhovujícím systémem je např. systém Profirest.cz.

Stánkaři, trhovci, jídelny

Stánkaři, trhovci, jídelny… Ano, tento zákon se dotkne i stánkařů, trhovců, jídelen apod. Stánkaři a trhovci se bojí, že je nový zákon zrujnuje. Tím, že budou muset každou položku zvlášť ťukat do evidenčních pokladen a čekat na odezvu finanční správy a následný tisk účtenky se jim před stánky budou tvořit fronty, které jim sníží výnosy. Pro mnohé z nich bude proto jednodušší ukončit živnost a přihlásit se na pracovní úřad.
Dokážete si představit Vánoční a Velikonoční trhy s evidenčními pokladnami?

Více informací pro „malé“ živnostníky: Zákon o elektronické evidenci tržeb

Stánkaři, trhovci, jídelny

Stánkaři, trhovci, jídelny

Restaurace, hospody, bary, pivnice, diskotéky…

Ano, všech těchto provozoven se nově připravovaný zákon o elektronické evidenci tržeb dotkne, a to nemálo. Veškeré provozovny, které dnes fungují na tzv. lístečkovém (účtenkovém) systému si budou muset zajistit připojení k internetu, zajistit si nějaký pokladní systém nebo kasu, která bude mít dostatečné hardwarové požadavky a software připravený na bezpečný přenos dat mezi správcem financí a provozovnou.
I provozovny které dnes s nějakou kasou nebo pokladnou fungují jsou povinni zajistit si připojení k internetu a software takový, který komunikaci s finanční správou umožní.

Více informací na stránkách: Zákon o elektronické evidenci tržeb

Restaurace, hospody, bary

Restaurace, hospody, bary

Evidence tržeb v praxi

Evidence tržeb v praxi

Podle aktuálního znění návrhu zákona o elektronické evidenci tržeb by evidence tržeb v praxi měla fungovat zhruba tímto způsobem.

Krok první:
Zákazník si objedná službu či produkt, při jehož placení je povinností podnikatele vydat mu potvrzení o zaplacení služby/produktu, tedy účtenku.
Vše zadá do své evidenční kasy, pokladny či pokladního systému (např. ProfiRest.cz), který se dále stará o krok druhý a čtvrtý.

Krok druhý:
Tato daná kasa, pokladna nebo pokladní evidenční systém odešle on-line elektronickou podobu účtenky správci daně, který zaeviduje platbu a danění služeb/produktů a následně této účtence přidělí unikátní kód.

Krok třetí:
Účtenku s přiděleným unikátním kódem odesílá správce daně zpět na místo, ze kterého účtenku přijal.

Krok čtvrtý:
Váš pokladní evidenční systém se dále postará o to, aby byla účtenka vytištěna připojenou tiskárnou i s přiděleným unikátním kódem.

Spuštění elektronické evidence tržeb

Spuštění elektronické evidence tržeb

Od kdy?

Spuštění elektronické evidence tržeb se plánuje k 1.1.2016, avšak podle slov Ing. Andreje Babiše, může dojít k tomu, že z důvodů dlouhých jednání a z důvodu umožnit podnikatelům dostatečnou časovou rezervu se na platnost zákona připravit (zajistit hardware, software, připojení k internetu), bude zákon v platnost uveden i s několik měsíců dlouhou prodlevou.

Odkud?

Největšími vzory pro elektronickou evidenci tržeb jsou Slovensko a Chorvatsko. V těchto zemích ona elektronická (on-line) evidence tržeb funguje a podle statistik se opravdu podařilo zamezit daňovým únikům a zefektivnit výběr daní.

Pokladní systém ProfiRest.cz

Pokladní systém ProfiRest.cz
Pokladní a evidenční systém ProfiRest.cz

Pokladní systém ProfiRest.cz

Pokladní systém ProfiRest.cz je ON-LINE systém pro komplexní správu restaurace, který vyhovuje podmínkám stanoveným v návrhu zákona o elektrické evidenci tržeb. Tento restaurační pokladní systém obsahuje barový pokladní systém, kuchyňský systém pro příjem objednávek z internetu, objednávkovou aplikaci pro příjem objednávek z webových prezentací provozovny a evidenční systém umožňující propojení se správcem financí.

Je navržen a testován přímo v restauračních zařízeních tak, aby vyhovoval jak nárokům restauratérů a provozoven podniků zabývajících se pohostinstvím, tak barmanům a veškerému personálu, který se systémem ProfiRest.cz přijde do styku.

Administrovat systém, sledovat vytíženost podniku, tržby a veškeré statistiky lze z jakéhokoliv místa s přístupem k internetu, což je pro majitele provozovny obrovskou výhodou.

Pokladní systém ProfiRest.cz eviduje veškeré tržby a statistiky prodejnosti produktů. Zahrnuje jak barový pokladní systém, tak kuchyňský systém a aplikaci pro objednávky přímo z webové prezentace Vaší provozovny.

Je intuitivně ovladatelný, hardwarově nenáročný a schopen pokrýt jak malé provozovny např. pouze s barem, tak velké rozsáhle restaurace se zahrádkami apod.

Více o systému ZDE.